BỘ THAM MƯU LỮ ĐOÀN TQLC

(Trại Cửu Long Thị Nghè. Sau 1964, dời về 15 Lê Thánh Tôn Saigon).
MX Lê Công Truyền

Liên Đoàn TQLC được nâng lên thành Lữ Đoàn ngày 01/01/1962 dưới quyền Tư Lệnh của Thiếu Tá Lê Nguyên Khang. TLP là Đ/Úy Nguyễn Bá Liên, kiêm Tham Mưu Trưởng

Ngày 16/04/1962, khi tôi tŕnh diện tái ngũ, Lữ Đoàn gồm có 1 Bộ Tham Mưu và 6 Tiểu Đoàn. Bộ tham mưu gồm có:
Pḥng 1, trưởng pḥng là Đ/Úy Trần Trung Ái, Ch/Úy Trịnh Viết Ngợi phụ tá.
Pḥng 2, trưởng pḥng là Đ/Úy Đỗ Kỳ, Th/Úy Nguyễn Bảo Tín phụ tá.
Pḥng 3, trưởng pḥng là Đ.Úy Lê Đ́nh Quế, Tr/Úy Nguyễn Đức Ân phụ tá.
Pḥng 4, trưởng pḥng là Đ/Úy NguyễnVăn Vinh, Tr/Úy Phạm Ngọc Thụy phụ tá.
Pḥng 5, Đ/Úy Trần Trung Ái, P1 kiêm nhiệm, Th/Úy Nguyễn Văn Hai phụ tá.
Pḥng An Ninh, trưởng pḥng là Đ/Úy Lê Hữu Định, Tr/Úy Nguyễn Văn Hưng phụ tá. Pḥng Văn Thư, Tr/Úy Nguyễn Kim Thinh, Thượng Sĩ nhất Nguyễn Thượng Loát phụ tá (sau đổi thành Chánh Văn Pḥng Tham Mưu Trưởng.). Ít tháng sau, Tr/Úy Thinh xin ra Tiểu Đoàn 1 làm ĐĐT, tôi được thuyên chuyển từ Pḥng 1 sang thay Tr/Úy Thinh.
Sáu tiểu đoàn gồm có:
Tiểu đoàn 1, Tiểu Đoàn Trưởng là Đại Úy Trần Văn Nhựt.
Tiểu Đoàn 2, Tiểu Đoàn Trưởng là Đại Úy Nguyễn Thành Yên.
Tiểu Đoàn 3, Tiểu Đoàn Trưởng là Đại Úy Mă Viết Bằng.
Tiểu Đoàn 4, Tiểu đoàn Trưởng là Đại Úy Bùi Thế Lân.
Tiểu Đoàn Pháo Binh, Tiểu Đoàn Trưởng là Đại Úy Nguyễn Văn Trước.
Tiểu Đoàn Yểm Trợ Thủy Bộ, Tiểu Đoàn Trưởng là Đại Úy Lê Hằng Minh.
TĐ/YTTB có các Đại Đội: Truyền Tin (Đ/Úy Hoàng Ngọc Bảo), Vận Tải (Đ/Úy Thái Vĩnh Thu), Công Binh (Tr/Úy Bùi Văn Phẩm), Yểm Trợ Thủy Bộ (Tr/Úy Giang Khánh Tước), Quân Y (Y sĩ Đ/Úy Nguyễn Phúc Quế), Huấn Luyện (Đ/Úy Phạm Văn Chung), Hành Chánh Công Vụ (Tr/Úy Đặng Văn Hinh)

Lúc tôi được gọi tái ngũ vào Lữ Đoàn TQLC ngày 16/04/1962, Tiểu đoàn 4 TQLC đang trong giai đoàn thành lập và huấn luyện tại trại Cửu Long, Thị Nghè. Đại Úy Tham Mưu Trưởng cho ra xem các tân binh tập leo lưới. Tại nơi tập dợt, tôi thường gặp và nói chuyện với Trung Úy Nguyễn Thành Trí. Sau khi giai đoạn huấn luyện hoàn tất, TĐ4 được di chuyển ra Vũng Tàu và sẵn sàng đi hành quân. (gơ đến đây tôi trực nhớ các niên trưởng Nguyễn Thành Trí, Lê Hằng Minh, Trần Trung Ái cũng là cựu học sinh L.Petrus Kư).

Đầu năm 1963, Đại Úy Bùi Thế Lân du học HK, Đại Úy Lê Hằng Minh thay thế, giữ chức vụ TĐT/TĐ4. Đại Úy Nguyễn Văn Tính thay Đại Úy Minh giữ TĐT/TĐ Yểm Trợ Thủy Bộ. Về sau, năm 1964, Đại Úy Nguyễn Văn Tính lănh nhiệm vụ thành lập Tiểu Đoàn 5, doanh trại tại suối Lồ Ồ, dưới chân núi Châu Thới, quận Dĩ An, Biên Ḥa.

Tôi giải ngũ ngày 02/05/1966, sau 4 năm quân dịch pháp định với cấp bực trung úy, chẳng có công trận ǵ, (thiếu úy hai năm, không “ba-gai” th́ đương nhiên trung úy)

Lê Công Truyền