Đại Hội TQLC liên bang Úc Châu 2005                 

                                   

                Adelaide ngày 30 tháng 9 và 1 tháng 10 năm 2005