Sinh hoạt Nam Cali   

                                                  

  Ngày Giổ Tổ Hùng Vương, Quốc Hận và ngày Quân Lực 19 tháng 6 năm 2005