TỔNG HỘI THỦY QUN LỤC CHIẾN VIỆT NAM

  M TIỀN ẠI HỘI TQLC/VN LẦN THỨ 54 TẠI NAM CALI - 7/5/2008